Wczytuję dane...
Warunki gwarancji

WARUNKI GWARANCJI

 

1. Firma MARGO S.C. Adam Kurnicki, Michał Terlecki, z siedzibą przy ul. Wandy 6, 53-320 Wrocław, dalej nazywana gwarantem, zapewnia sprawne działanie zakupionego urządzenia w okresie trwania gwarancji.

 

2. Gwarancja udzielana jest na czas określony, liczony od daty wydania sprzętu zgodnie z informacjami zawartymi na rewersie karty  gwarancyjnej, stanowiącej załącznik do dowodu zakupu. Okres gwarancji liczony jest  w miesiącach.

 

3. W ramach gwarancji gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad zakupionego urządzenia. W przypadku niemożności usunięcia wady, gwarant może zdecydować o wymianie urządzenia na nowe lub zwrot pieniędzy.

 

4. Gwarancja nie obejmuje czynności takich jak: instalacja sprzętu, konserwacja, kalibracja, instalacja oprogramowania i innych czynności. Czynności te mogą zostać wykonane przez serwis gwaranta odpłatnie, według aktualnego cennika.

 

5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych po wydaniu towaru, spowodowanych:

  • niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem sprzętu, przechowywaniem, konserwacją lub transportem.
  • przez inne czynniki niż wada zakupionego urządzenia, w szczególności nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek przeciążeń, przepięć, czynników termicznych lub chemicznych.
  • niewłaściwą lub nie zgodną z instrukcja obsługi kompletacją, zabudową, instalacją jak też samowolną przeróbką lub naprawą.

 

6.  Bateria jako element eksploatacyjny ulega naturalnemu zużyciu w trakcie jej eksploatacji, jest to normalne zjawisko dla tego typu towarów. Przyjmuje się zużycie za nadmierne, podlegające gwarancji, gdy bateria przed wykonaniem 300 cykli pracy, trwale straci więcej niż 50% swojej pierwotnej pojemności. 


7. Nalepki gwarancyjne na podzespołach i inne oznaczenia charakterystyczne nie mogą być uszkodzone bądź zatarte. Uszkodzenie nalepki w sposób uniemożliwiający jednoznaczne odczytanie umieszczonego na niej symbolu gwaranta lub numeru seryjnego spowoduje utratę gwarancji.

 

8. Sprzęt podlegający reklamacji powinien zostać dostarczony do siedziby gwaranta kompletny, w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem w transporcie. 

 

9. Wadę produktu należy zgłosić gwarantowi nie później niż pod koniec drugiego miesiąca od jej zaobserwowania. Zgłoszenie po tym terminie powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych. 

 


10. Podstawą przyjęcia sprzętu do naprawy gwarancyjnej jest podpisana karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu lub jego kopią.

 

11. Ujawnione wady zostaną usunięte w terminie do 14 dni, licząc od momentu dostarczenia wadliwego urządzenia do serwisu gwaranta. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu do 28 dni. Okres naprawy gwarancyjnej przedłuża odpowiednio czas udzielonej gwarancji.

 
12. Wszelkie zmiany lub poprawki w treści karty gwarancyjnej mogą być dokonywane jedynie przez upoważnioną osobę oraz muszą zostać opieczętowane podpisem i pieczęcią gwaranta.

 

13. Uprawniony z gwarancji zgadza się na warunki gwarancji podpisując niniejszy dokument gwarancyjny.

 

14. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów prawa.